sản phẩm

Băng tải hình chữ 一

  • Băng tải hình chữ 一
Băng tải hình chữ 一
  • Mô tả sản phẩm
Thích hợp cho các việc vận chuyển các vật dụng như túi hoặc hợp đựng có độ nghiên lớn, có thể dễ thấy trong các môi trường vật tải lớn nhỏ . có thể Chọn chiều cao và khoảng cách thích hợp của các thanh.